ChimeraTool regisztráció

ÉrtesítésekKapcsolja be az értesítéseket, hogy naprakész információkhoz jusson az alkalmazás verzióiról!Feliratkozás  Nem, köszönöm
Maintenance on 07/08/2021 from 2:30 a.m. to 3:00 a.m. (UTC0)
××

Keresés

Fiók létrehozása

Szerződési feltételek, Adatvédelmi irányelvek

Szerződési feltételek, Adatvédelmi irányelvek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Ezen általános szerződési  feltételek (a továbbiakban: Üzletszabályzat, vagy ÁSZF)  határozzák meg a https://chimeratool.com honlap (a továbbiakban: Honlap) használatát, valamint a felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) és az Euro – Server s.r.o, mint értékesítő (a továbbiakban: Euro - Server) – 35 924 195 ICO számon, 929 01 Dunajská Streda, Športová 1260/51 székhellyel regisztrált gazdasági társaság (a továbbiakban: Társaság) között létrejött fogyasztói szerződéseket, amennyiben arról külön szerződés nem rendelkezik.

Az Euro - Server kéri a Felhasználókat a jelen Üzletszabályzat áttanulmányozására, mely meghatározza az Euro – Server-el kötött szerződéseit, tartalmazzák a szerződésekből eredő jogait és kötelezettségeit. Amennyiben a Felhasználó jelen Üzletszabályzattal nem ért egyet, úgy az Euro - Server kéri, hogy tartózkodjon a Honlap illetve az ott értékesített termékek használatától. A Honlapon történő regisztrációval, illetve bármilyen termék, szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezzel egyidejűleg elfogadta a jelen Üzletszabályzat rendelkezéseit.

A jelen Üzletszabályzattal összefüggő bármilyen kérdés esetén a Felhasználók kapcsolatba léphetnek az Euro – Server ügyfélszolgálatával a következő linken: https://chimeratool.com/hu/contact

 

FOGALMAK

A jelen fogalmom meghatározásokat kell alkalmazni mind a jelen Üzletszabályzat, mind az Euro - Server egyéb szabályzatai vonatkozásában, így különösen az Elállási Jogról Szóló Szabályzat, illetve az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozásában.

Felhasználó: Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapot megnyitja, megtekinti, azon regisztrál, vagy rendelést ad le. Felhasználóval azonos fogalmak a vásárló, megrendelő, fogyasztó. A létrehozott felhasználói fiókot nem lehet továbbértékesíteni, vagy megosztani.

Honlap: Honlap alatt értendő az Euro – Server minden honlapja, így különös figyelemmel a https://chimeratool.com honlap. Honlappal azonos jelentéstartalommal bír a weboldal, oldal, site, website kifejezés. Honlap alatt értjük mind az asztali számítógépek, mind a táblagépek, mobiltelefonok, egyéb számítástechnikai, elektronikai eszközök számára elérhető alkalmazásokat, melyekkel az Euro – Server weboldalai megtekinthetők.

Kedvezménykód: Kedvezménykód alatt értünk minden olyan az Euro – Server, chimeratool.com   Honlap által meghatározott és a Honlapon elérhető numerikus, alfabetikus kódsort, melyek használatával százalékban, vagy összegben kifejezett (ár)kedvezményt lehet elérni a megrendelés, termék árából. Kedvezménykód alatt értendő a kuponkód, voucherkód is.
 

1. RENDELKEZÉSEK

A Honlap használatával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy kifejezetten elfogadja az Euro – Server Üzletszabályzatát és ahhoz kapcsolódó járulékos szabályzatokat (különösen az Elállási Jogról Szóló Szabályzatot, illetve az Adatvédelmi Szabályzatot) és hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait (beleértve a legfrissebb adatait) az Euro – Server átadja harmadik személyek részére, illetve adatokat szerezzen meg harmadik személyektől; beleértve (de nem kizárólagosan) a bankkártya elfogadó portáloknak a bankkártyával és hitelkártyával történt fizetések kimutatásának adatait, továbbá a Felhasználó személyi azonosságának megállapítására, bankkártyája, vagy hitelkártyája érvényességi idejének megállapítására, a bankkártya illetve hitelkártya egyedi tranzakciónál történő azonosítására szolgáló adatokat.

A Honlap kommunikációs nyelve az angol. A nyelvekben tapasztalt bármilyen eltérés esetén az Angol nyelv az irányadó.
 

2. Változtatások, szoftver utánkövetése

Az Euro - Server fenntartja a jogot:

2.1. az Üzletszabályzat időről időre történő megváltoztatására, minden változtatásnak annak megfelelő időben Honlapon történő közzétételével. A Felhasználó  kötelezettsége, hogy a Honlapon a változásokról tájékozódjon. Minden változtatás azután tekinthető hatályosnak, hogy az a Honlapon előzetesen bejelentésre került. Amennyiben az új szerződési feltételeinket nem kívánja a Felhasználó elfogadni, abban az esetben kérjük tartózkodjon a Honlap további használatától. Amennyiben az új szerződési feltételek hatályba lépését követően tovább használja a Honlapot, azzal egyidejűleg azokat magára nézve kötelező érvényűként elfogadta;

2.2. a Honlapot, mint annak egészét, vagy egy részét, ideiglenesen, vagy véglegesen megváltoztassa, vagy törölje a Felhasználók előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül. Az ebből eredő esetleges károkért az az Euro - Server nem vállal felelősséget;

2.3. használatra alkalmatlanná tegye akár a Honlap által rendelkezésre bocsátott, akár a Felhasználó által választott jelszót, vagy azonosító kódot, amennyiben álláspontja szerint az, vagy annak használata nem felel meg általános szerződési feltételek bármelyik rendelkezésének.

2.4. Euros Server Sro. fenntartja a jogot arra, hogy időről időre frissítse és módosítsa a szoftvert. E módosítások közé tartozhat többek között az új funkciók hozzáadása vagy a meglévő funkciók eltávolítása. Az Euro Server Sro. fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse a szoftver bizonyos verzióinak karbantartását és támogatását, aminek következtében instabillá válhat a szoftver.

2.5. Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a szoftver részben vagy egészben ideiglenesen elérhetetlenné/működésképtelenné válhat javítás, frissítés vagy karbantartás következtében, vagy olyan indokok miatt, amelyek nem állnak az Euro Server S.r.o. befolyása alatt (vis maior).
 

3. Regisztráció

A Honlap használatával szavatolja, hogy:

3.1. jogosult az Euro – Server-el szerződés megkötésére (cselekvőképes és belátási képessége nem korlátozott);

3.2. elmúlt 18 éves (illetve nagykorú);

3.3. azon személyes adatok, melyet a regisztráció, illetve a szerződés megkötése  (megrendelés feladása) során megadott, minden tekintetben valódiak, aktuálisak, teljeskörűek és helytállóak, és ugyanakkor ezen adatok nem egy harmadik fél adatai;

3.4. a Felhasznaló székhelye, telephelye, illetve lakóhelye szerinti országban az Euro - Server által értékesített szoftverek használata, illetve azok funkcionalitása nem tiltott, az nem minősül sem bűncselekménynek, sem nem ütközik semmilyen törvényi szabályozással.

A Felhasználó bármilyen személyes adataiban bekövetkezett változásról az Euro – Server ügyfélszolgálatát az üzenő központon keresztül (email, vagy ticket), vagy az alábbiakban megjelölt telefonszámon telefonon tájékoztatja (felhívjuk figyelmét, hogy telefonhívása extra költséggel járhat, mivel ügyfélszolgálatunk és ügyfélszolgálati telefonszámunk az Egyesült Királyságban és/vagy Szlovákiában található).

Tel: +42 12 3352 7665
 

4. Adatvédelem

Az Euro – Server tudomásul veszi, hogy a Felhasználók minden személyes adata bizalmas és annak használatára, felhasználásra kizárólag az Adatvédelmi Szabályzattal  összhangban kerülhet sor.  A Honlap használatával a Felhasználó hozzájárulását adja adatai felhasználáshoz és szavatolja, hogy átadott adatai a valóságnak megfelelnek és érvényesek.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon vásárol, annak érdekében, hogy azonosítására sor kerülhessen, meg kell adnia személyes adatait, így különösen teljes nevét, e-mail címét, számlázási címét, szállítási címét, telefonszámát, bankkártya, vagy hitelkártya adatait, illetve egyéb fizetéssel összefüggésben felmerülő adatait. Kijelentjük, hogy ezen információk az adatvédelmi törvénnyel megfelelően archiválásra kerülnek.
 

5. Felhasználók biztonságának védelme

Annak szavatolása érdekében, hogy a bankkártyájának, illetve hitelkártyájának adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek felhasználásra, az Euro - Server fenntartja a jogot, hogy a Felhasználó nevét, címét és egyéb megadott személyes adatát a megrendelés feladásakor, illetve azt követően a megfelelő harmadik személyekkel felülvizsgálja, illetve felülvizsgáltassa.

Az Euro - Server kiemelten fontosnak tartja az internetes csalások megakadályozását. Tekintettel a bankkártyákkal és hitelkártyákkal összefüggésben elkövetett csalások világszerte tendenciálisan növekvő számára, az Euro - Server kifejezetten törekszik arra, hogy minden megrendelés az átadott információk alapján megfelelően ellenőrzött legyen. A fentiek figyelembevételével, a felhasználók biztonságának védelme érdekében az Euro - Server esetlegesen kapcsolatba léphet a Felhasználókkal és kérheti együttműködésüket a fenti adatellenőrzés során. Az Euro - Server haladéktalanul felveszi továbbá a kapcsolatot az illetékes szervekkel minden olyan tranzakció esetében, ahol a csalás veszélye fennállhat.

A Felhasználók a jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg ezen adatellenőrzést is kifejezetten elfogadják. Az adatellenőrzés során az átadott személyes információk, valamit az adatellenőrzés eredménye esetlegesen tárolásra kerülhetnek az illetékes hatóságok által. Az Euro - Server biztosítja a Felhasználókat, hogy ezen tevékenység kizárólag a személyi azonosságának igazolására szolgál, a fizetőképesség vizsgálatára és a fizetőképesség minősítésére nem kerül sor. Minden adat, mely az Euro - Server birtokába kerül, biztonságosan és a szlovák adatvédelmi törvénynek megfelelően kerül kezelésre.
 

6. Jogi megfeleltetés

A Honlapot kizárólag a jogszabályokkal összhangban és kizárólag a jogszabályok által megengedett célból lehet használni. A Felhasználó a Honlap használatával kifejezett egyetértését fejezi ki, azzal, hogy minden jogszabályi előírással egyetért.  Elfogadja azt, hogy:

6.1. a Honlapra nem tölt fel, valamint a Honlapra nem továbbít semmilyen vírust, trójai falót, számítógépes férgeket, logikai bombákat, illetve bármilyen más olyan eszközt, mely alkalmas a számítógépek és a honlapok zavartalan működésének megakadályozására, illetve azok működését megakadályozhatja, megállíthatja, megzavarhatja;

6.2. nem tölt fel, illetve nem továbbít a Honlapra semmilyen olyan tartalmat, mely alkalmas arra, hogy azzal rágalmazást, becsületsértés valósítson meg, illetve trágár kifejezést tartalmaz, vagy ilyen jelentéstartalommal bír;

6.3. nem kísérli meg a Honlapra, illetve az Euro - Server szerverére történő illetéktelen behatolást, belépést, illetve a Honlap által tárolt, valamint azzal kapcsolatban lévő szerveradatok, egyéb számítástechnikai adatok megszerzését. Tilos a Honlap bármilyen számítástechnikai úton történő megtámadása, különös tekintettel denial-of-service attack, vagy DDoS támadás útján.

Ezen figyelmeztetés megsértése jogi következményeket von maga után, különös tekintettel arra, hogy ezen cselekmények a mindenkor hatályos büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint bűncselekményt valósítanak meg.  A jogszabály megsértésének gyanúja esetén az Euro - Server haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket, melynek következtében az illetékes hatóságokkal szorosan együttműködik a gyanúsított személy személyi azonosságának megállapítása és jogellenes cselekmény feltárása érdekében. Ilyen jellegű szabálysértés gyanújának észlelése esetén a gyanúsított Felhasználó azonnali hatállyal eltiltásra került a Honlap használatától.

Az Euro - Server nem vállal felelősséget DDoS támadás, bármilyen számítógépes vírus, vagy egyéb más káros technikai tartalom által okozott kárért, vagy veszteségért, melyek érinthetik a számítógépét, annak hardware és software eszközeit, vagy egyéb számítástechnikai adattartalmát, adatait, melyek a Honlap használata, illetve adatok Honlapra való feltöltése, vagy onnan való letöltése, link elhelyezése, vélemény írása által következtek be.
 

7. Linkek harmadik személyektől

Felhasználóinknak nyújtott szolgáltatásként a Honlapon esetlegesen megtalálhatóak olyan linkek, illetve tartalmak, melyek nem tartoznak az Euro - Server ellenőrzése alá. Az Euro - Server  felhívja a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállal ezen linkek, honlapok, illetve azok tartalma tekintetében, különös tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak ellenőrzése, fejlesztése alá. Nem vállalja továbbá a felelősséget ezen honlapok adatvédelmi szabályzata, valamint adattartalma és azok által okozott vélt, vagy valós károk, veszteségek, szabálysértések tekintetében, melyek ezen külső honlapok, vagy az ott elhelyezett reklámok, hirdetések, termékek, szolgáltatások  használata okoz, vagy okozhat.
 

8. Megrendelések

Minden megrendelés teljesíthetősége annak elérhetőségétől és elfogadhatóságától függ. Amennyiben a megrendelt termék esetlegesen mégsem érhető el, arról az Euro - Server e-mailben (vagy egyéb más lehetséges módon, amennyiben e-mail cím nem került, vagy nem megfelelően került átadásra) tájékoztatja a Megrendelőt, akinek ezáltal lehetősége nyílik arra, hogy a termék elérhetőségét megvárja, vagy visszavonja a megrendelését.

Minden feladott megrendelést a termék, illetve a szolgáltatás ajánlatnak minősül. Az Euro - Server fenntartja a jogot arra, hogy ezen ajánlatokat időnként visszautasítsa. A megrendelés feladásának visszaigazolása - melyet az Euro - Server a megrendelésnek a rendszerében történő regisztrációjakor automatikusan megküld megrendelőinknek - nem jelenti az ajánlat elfogadását a megrendelésben szereplő, illetve a Honlapon kínált termékek, illetve szolgáltatások tekintetében. A Felhasználó és az Euro - Server között a szerződés akkor tekinthető létrejöttnek, amikor:

8.1. a megadott bankkártyán, hitelkártyán, vagy más fizetési eszközön a vételár terhelésre került; vagy

8.2. a megrendelés a Felhasználó részére elküldésre került, a szolgáltatás nyújtása megkezdődött;

8.3. illetve a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott feltételek együttes teljesülése esetén a szerződés abban az időpontban tekinthető létrejöttnek, amikor a későbbi feltétel teljesült, s mikor az Euro - Server a Felhasználó részére a megrendelés elküldésének visszaigazolását (a továbbiakban: megrendelés elküldésének igazolása) e-mailben elküldte (mely egyúttal a szerződés megkötésének igazolása).

A szerződés kizárólag azon termékek, illetve szolgáltatások vonatkozásában jön létre, melyek a megrendelés elküldésének igazolásán feltüntetésre kerültek. Az Euro - Server nem kötelezhető olyan termékek elküldésére, vagy szolgáltatás nyújtására, melyek ugyan a feladott megrendelés részei voltak, de a megrendelés elküldésének visszaigazolásán nem szerepelnek.

Az Euro - Server minden lehetséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a megrendelés információit, valamint annak fizetésével kapcsolatos adatokat – amíg az kizárólag az Euro - Server birtokában van - biztonságban tartson. Amennyiben az Euro - Server nem követ el hanyag adatkezelést, úgy ez esetben nem vállal felelősséget semmilyen, a Felhasználó által elszenvedett veszteségért, vagy sérelemért, amennyiben harmadik személy jogosulatlanul hozzáfér, vagy megszerez bármilyen olyan adatot, mely a Felhasználó által került átadásra a Honlapra való belépés, vagy megrendelés feladása során.

Az Euro - Server nem járul hozzá a Honlapon található termékek továbbértékesítéséhez, a Megrendelő felhasználói fiókjának harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tételére. Fenntartja továbbá a jogot minden olyan megrendelés törlésére, illetve felhasználói fiók, valamint Honlaphoz történő hozzáférés felfüggesztésére, melynél felmerül a továbbértékesítés gyanúja.

Amennyiben a megrendelés a Felhasználó által megadott szállítási címre megérkezik, azokért a Felhasználó vállalja a felelősséget. Az Euro - Server nem vállal felelősséget olyan megrendelések kiszállításáért, ahol a megrendelő helytelen, pontatlan szállítási címet adott meg, illetve a megadott szállítási címen nem került a megrendelés átvételre.
 

9. Elállási jog

Az elállási jog gyakorlására fogyasztói szerződések esetében a megrendelés átvételétől, illetve a szolgáltatás megkezdésétől számított 14 napon belül van lehetőség. Elállási jog gyakorlására nincs lehetőség abban az esetben, ha a fogyasztásra szánt termékek kibontásra kerültek (ezzel nem esik egy tekintet alá a szállítás során esetlegesen megsérült termék).

Amennyiben a Megrendelő a megadott határidőn belül gyakorolni szeretné az elállási jogát, javasolt az Elállási Jog Gyakorlásáról Szóló Szabályzat áttanulmányozása, és az ügyfélszolgálattal való kapcsolat felvétele.
 

10. Árak és fizetés

A Honlapon feltüntetett árak az (annak aktuális mértéke szerinti) ÁFA-t tartalmazzák. Az Euro - Server fenntartja azonban a jogot arra, hogy árakat a Felhasználók előzetes tájékoztatása nélkül módosítsa (fenntartva azonban a Felhasználó azon jogát, hogy a megrendelés elküldésének visszaigazolásán feltüntetett árak a megrendelés nem módosítható vételárának minősülnek).

Amennyiben a megadott szállítási cím Kínán kívül van, esetlegesen felmerülhetnek a megrendeléssel összefüggésben felmerült egyéb költségek, díjak, adók, vámok, illetékek (beleértve esetlegesen az ÁFA-t is), melyek a szállítási cím szerinti ország által meghatározottak, és a szállítási cím szerinti országba történő  szállítással összefüggésben merülnek fel, s melyeket a Honlapon feltüntetett árak nem tartalmaznak. Bármilyen ilyen addicionálisan felmerülő díjat a Felhasználó visel. Az Euro - Server felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy ezen esetlegesen felmerülő díjak országonként eltérőek lehetnek, erre tekintettel javasolja, hogy ezekről az arra illetékes (adóhatósági) szervektől tájékozódjon.

A Honlapon fizetni lehet bármilyen online fizetésre alkalmas hitelkártyával, vagy betéti bankkártyával (melyek CVC/CV2 kóddal rendelkeznek), illetve a mindenkori online fizetési portál által elfogadott fizetési eszközzel. A megrendelés vételárának lefoglalására sor kerül annak elküldését, illetve a szolgáltatás nyújtásának megkezdését megelőzően.

Abban az esetben, ha esetlegesen az áraink a kasszánál, vagy a Honlap más részén hibásan kerülnének feltüntetésre, és az észlelésre kerül mielőtt a termékek elküldésre kerülnének, illetve a szolgáltatás nyújtása megkezdődne, abban az esetben fenntartjuk jogot a jelen Üzletszabályzat 8., illetve 9. pontjában rögzítettek szerint eljárni, figyelemmel arra hogy az Euro - Server nem köteles a termékeket a hibásan feltüntetett áron elküldeni, illetve a szolgáltatást megkezdeni. Az Euro - Server különös gondot fordít ugyan arra, hogy a Honlapon feltüntetett árak mindig a valóságnak megfeleljenek, azonban alkalmankénti hibák előfordulhatnak. Amennyiben az Euro - Server a megrendelt termékek, illetve szolgáltatások áraiban esetlegesen hibát észlel, felveszi a kapcsolatot a megrendelővel, aki ezzel egyidejűleg jogosult eldönteni, hogy megrendelését a korrigált áron fenntartja, illetve visszavonja. Amennyiben a megrendelés visszavonásra kerül (és az még nem került kiküldésre), azonban annak kifizetésére már sor került, a teljes vételár visszafizetésre kerül.

A Felhasználók kötelessége annak szavatolása, hogy az általuk fizetésre használt bankkártya, hitelkártya az ő rendelkezésük alatt áll. Minden bankkártya, illetve hitelkártya felhasználó tudomásul veszi, hogy azok kibocsátója által, illetve előtt a fizetési eszköz (bankkártya) érvényessége és a Felhasználó jogosultsága ellenőrzésre kerül. Társaságunk nem vállal felelősséget a szállításból eredő késedelemért, illetve a megrendelt, de ki nem szállított termékekért, amennyiben az azért következik be, mert a bankkártya kibocsátója bármilyen okból elutasítja a fizetés teljesítését, illetve azt nem hagyja jóvá.
 

11. Tulajdonjog védelme

A Honlap tartalma szerzői jogvédelem, védjegyoltalom, adatvédelem és egyéb szellemi jogvédelem alatt áll, tilos annak tartalmának, védjegyének használata, másolása. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy a Honlap tartalmának Felhasználók részére történő rendelkezésre bocsátásával ezen tulajdonjog nem sérül.

A Felhasználó jogosult előhozni és megtekinteni a Honlap tartalmát számítógépen, illetve azzal egyenértékű elektronikus eszközön (mobiltelefon, táblagép stb.), a tartalmat eltárolhatja elektronikus formában (nem jogosult ugyanakkor bármilyen szerverrel, vagy egyéb adattároló eszközzel történő hálózati összekapcsolásra), vagy kinyomtathatja annak tartalmát személyes, nem kereskedelmi célú használatra, megtartva a szerzői jogvédelemre és tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. Tilos a Honlapnak, illetve annak adattartalmának többszörözése, módosítása, illetve kereskedelmi célú másolata, megosztása vagy használata.
 

12. Felelősség kizárása

12.1 Az áruk szolgáltatása

12.1.1. Fenntartva a jelen Üzletszabályzat 14. pontjában foglaltakat, amennyiben az Euro - Server nem tesz eleget a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek, abban az esetben kizárólag a Felhasználó által elszenvedett olyan veszteségekért felel, melyeket a Felhasználó kifejezetten a nemteljesítés következményeként szenvedett el (ha az szerződésből, magánjogi cselekményből – beleértve a gondatlanságot –, vagy általános kötelezettség megsértéséből adódik), s melyek az ÁSZF megsértésének előrelátható következményei.

 

12.2. A Honlap használata

Az Euro - Server nem vállal sem hallgatólagos, sem kifejezett felelősséget a Honlap tartalmáért, annak használatáért, illetve a használata során, vagy azzal összefüggésben felmerülő kellemetlenségekért. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy az Euro - Server nem vállalja a felelősséget a Honlap biztonsága, valamint az ott szereplő személyes adatok, illetve Felhasználók által megadott bármilyen más információ vonatkozásában. A Felhasználók vállalják az internet használatával járó esetleges kockázatokat.

Az Euro - Server megtesz mindent annak érdekében, hogy a Honlap használata biztonságos legyen, beleértve annak tartalmát is, megóvva egyúttal annak jó hírét és kiváló minőségét, azonban nem vállal felelősséget a Honlapon esetlegesen feltűnő bármilyen hibáért, vagy mulasztásért, illetve a Honlap kimaradásáért, vagy a Honlapon elhelyezett információ használatával bekövetkezett eredményért, vagy egyéb technikai problémáért, melyet a Felhasználó a Honlap használatával tapasztal. Amennyiben bármilyen pontatlanság van a Honlap tartalmában, azt az Euro - Server belátható időn belül korrigálja.

Az Euro - Server kizárja felelősségét különösen:

12.2.1. Ha a Felhasználó a honlap tartalmat, az Euro - Server által nyújtott szolgáltatást, illetve magukat a szoftvereket azok céljával ellentétesen, illetve rosszhiszeműen használja, valamint ha azok használatával szándékosan, vagy gondatlanságból bűncselekményt, szabálysértést követ el, harmadik félnek szándékosan, vagy gondatlanságból kárt okoz;

12.2.2. ha a Felhasználók számítástechnikai eszközei, mobileszközei, táblagépei, egyéb Honlap megtekintésére alkalmas eszközei és azok szoftverei nem kompatibilisek a Honlappal;

12.2.3. technikai problémákért, beleértve a Honlap hibás működését, vagy a Honlap működésnek kimaradásáért, szüneteléséért;

12.2.4. a Honlap pontatlanságáért, megbízhatatlanságáért, alkalmatlanságáért;

12.2.5. ha a Honlap nem felel meg a Felhasználó kívánalmainak.

Az alkalmazott joggal összhangban az Euro - Server nem vállal felelősséget sem a Felhasználók, sem harmadik személyek irányába bármilyen, a Honlap használatból eredő, vagy annak használatával összefüggésbe hozhatóan véletlenszerűen elszenvedett károkét (mindkét feltétel vonatkozásában kár alatt értve korlátozás nélkül: valódi gazdasági veszteség, nyereségben bekövetkezett veszteség, üzleti veszteség, veszteség az előre várt megtakarításból, haszontalan ráfordítás, magánszféra megsértése, adatok megsértése), vagy egyéb nem közvetlen, speciális vagy büntető jellegű kártérítésért, továbbá bármilyen egyéb kárért, ami a Honlap használatából következett, vagy következhetett be.

 

13. Felhasználói fiók felfüggesztése, letiltása

A Felhasználó regisztrált fiókja felfüggesztésre, vagy adott esetben végleges letiltásra kerülhet, ha a fenti szabályokat megsérti, azokkal visszaél. A felhasználói fiók tiltása következménye, hogy az adott Felhasználó fiókjában tárolt adatok elérhetetlené válnak, a vásárolt terméket nem tudja használni, valamint új fiókot sem regisztrálhat, korábbi fizetési lehetőségeket elérhetetlenné tesszük a számára.

A már fent említett szabályokon túl kiemelten szabályellenesnek tekintjük, ha észleljük, hogy a Weboldalon forgalmazott termékeket megpróbálják:

  • feltörni, eredeti használatuktól eltérő módon használni
  • bármilyen módon megosztani, ide értvén
    • a vásárolt licensz továbbértékesítését, másokkal történő megosztását
    • az USB eszközök másik féllel történő megosztását
  • hálózati, vagy USB forgalmat monitorozni, visszafejteni
  • Virtuális gép alól futtatni
  • Távoli asztal alól futtatni

 

14. Licensz konstrukcióink

 

15. Visszavonás

Amennyiben a jelen Üzletszabályzat bármely rendelkezése jogszabályellenesnek, semmisnek, vagy bármilyen okból érvényesíthetetlennek bizonyul, azon rendelkezés visszavontnak tekintendő azzal, hogy az nem érinti az egyéb rendelkezések, illetve az Üzletszabályzat egészének érvényességét és érvényesíthetőségét.
 

16. Jogérvényesítés

Bármely jogsértés esetén a jogérvényesítés mellőzése nem jelenti egyéb rendelkezések jogkövetkezmények nélküli megsértésének lehetőségét és a jogérvényesítés mellőzését.


17. Személyi hatály

A jelen Üzletszabályzatban meghatározott szerződési feltételek az Euro - Server és a Felhasználók között irányadóak és képezik a megrendelések, mint adásvételi szerződések, felhasználói szerződések, licensz szerződések alapját.


18. Illetékesség

A jelen általános szerződési feltételeket Magyarország mindenkori anyagi jogi és eljárásjogi szabályaival összhangban kell alkalmazni (anyagi és eljárásjogi illetékesség kikötése). A felek közötti jogviták elbírálása a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességébe tartozik.


19. Egyéb adatok:

Panaszkezelés, ügyfélszolgálat helye és elérhetőségei: +44 20 3034 1777, Cég mindenkori telephelye
Szolgáltató neve: Euro - Server s.r.o.
Székhelye és postai címe: 92901 Dunajska Streda, Sportova 1260/51
Cégjegyzékszám: 35 924 195
Adószám: SK2021959555

Mégsem

Belépés

Van már accountod?
Lépj be!

Belépés